Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru pre spotrebiteľov

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úveru pre spotrebiteľov

 

Toto opatrenie sa týka zmlúv o úveroch na bývania a spotrebiteľských úverov, poskytnutých veriteľom, ktorý poskytuje úvery.

Odkladom splátok sa rozumie odklad splátok istiny úveru a úrokov.

Odklad splátok (splátky hypotéky, spotrebné úvery a splátkový predaj) povolí banka na základe žiadosti dlžníka na obdobie uvedené v žiadosti, najviac 9 mesiacov odo dňa najbližšej splátky po podaní žiadosti. Žiadosť je možné podať najviac jeden krát.

Veriteľ, ktorým nie je banka (lízing), povolí na základe žiadosti odklad splátok najviac na 3 mesiace a na najviac ďalšie 3 mesiace, ak dlžník oznámi záujem o ďalší odklad.

Ak nie je uhradená splátka úveru nie staršia ako 30 dní pred dňom podania žiadosti, odkladá sa aj táto splátka a započíta sa do obdobia odkladu.

 

Odklad nemusí byť povolený v týchto prípadoch:

·         je dlžník v omeškaní viac ako 30 dní pred podaním žiadosti

·         k 29.2. 2020 bol dlžník v omeškaní dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100€ pri inom úvere u rovnakého veriteľa

·         je dlžník ku dňu podania žiadosti v stave zlyhania

·         žiadosť nie je riadne vyplnená

·         žiadosť neobsahuje náležitosti podľa vzoru

Veriteľ je povinný do 30 dní informovať, či povolil, nepovolil odklad alebo treba žiadosť doplniť. O odklad je možné požiadať v období pandémie.

Odklad nemá vplyv na zápis v úverovom registri.

Úver je možné začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu. Žiadosť je bezplatná. V prípade, že dlžník podal žiadosť o odklad počas obdobia pandémie, ale pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, veriteľ zruší pôvodnú žiadosť ak povolí žiadosť o odklad podľa tohto zákona.