Ako efektívne optimalizovať daň z príjmov na Slovensku

Optimalizácia dane z príjmov právnických osôb podľa slovenskej legislatívy je zložitý proces, ktorý zahŕňa využívanie rôznych legálnych nástrojov a metód, ktoré sú dostupné v rámci platného zákona. Tu je niekoľko spôsobov, ako môžu právnické osoby legálne optimalizovať svoju daňovú povinnosť:


Využitie statusu mikrodaňovníka:

Ako mikrodaňovník môžete využiť nižšiu sadzbu dane z príjmu (15%) na príjmy do 60 000 EUR. Okrem toho, mikrodaňovníci majú výhodné podmienky pre odpisovanie hmotného majetku a odpočet daňovej straty, ako aj možnosť tvorby daňových opravných položiek na neuhradené pohľadávky.Optimalizácia odpisov majetku:

Právnické osoby môžu optimalizovať odpisy svojho majetku tým, že zvolia správnu metódu a dobu odpisovania, čo môže znížiť ich daňovú povinnosť.Daňové licencie:

Pri zavedení daňových licencií (minimálnej dane) je dôležité sledovať, či je vypočítaná daňová povinnosť nižšia než stanovená minimálna daň. V takom prípade je potrebné zaplatiť minimálnu daň, ktorá sa pohybuje od 340 EUR do 3840 EUR podľa výšky zdaniteľných príjmov.Zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím:

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím aspoň na 20% z priemerného počtu zamestnancov môže znížiť minimálnu daň na polovicu.Dividendová politika:

Vzhľadom na zvýšenie dane z dividend z 7% na 10% od 1. januára 2024, je vhodné plánovať výplaty dividend tak, aby sa minimalizoval daňový dopad. Vyplácanie dividend pred koncom roka 2023 môže byť výhodnejšie.Využitie daňových úľav a odpočtov:

Právnické osoby môžu využiť rôzne daňové úľavy a odpočty, ako sú investičné stimuly, výdavky na výskum a vývoj, či príspevky na vzdelávanie zamestnancov.Zvýšenie nákladov na mzdy a príspevky:

Zvýšenie nákladov na mzdy, príspevky na sociálne a zdravotné poistenie môže znížiť základ dane, avšak je potrebné dôkladne zvážiť, aby to negatívne neovplyvnilo finančné zdravie spoločnosti.Plánovanie cash flow:

Efektívne plánovanie cash flow môže pomôcť optimalizovať dane tým, že spoločnosť bude schopná využiť všetky dostupné daňové úľavy a odpočty v správnom čase.Optimalizácia daní je komplexný proces a odporúča sa konzultovať s odborníkmi na daňové poradenstvo, aby sa zabezpečila plná súladnosť so zákonnými požiadavkami a maximalizovali daňové výhody.