Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom

Spoločnosť Profiučtáreň s.r.o., so sídlom Jasová 427, 94134 Jasová, IČO: 52999840, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 50856/N, ďalej ako spoločnosť, spracúva tieto skupiny osobných údajov:

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť prevádzkovateľom, keďže spoločnosť definuje účel a spôsob ich spracúvania,
Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť sprostredkovateľom, keďže spoločnosť príslušné údaje spracováva v mene svojich klientov, ktorí definujú účel a spôsob ich spracovávania.
Profiučtáreň spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov na adrese info@profiuctaren.sk alebo telefónnom čísle 0915304620 alebo osobne v sídle spoločnosti.

Ako prevádzkovateľ zbiera osobné údaje na nasledovné účely:

Marketing

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie odborných newslettrov a iných marketingových materiálov

Právny základ: súhlas (článok 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia) a oprávnený záujem (článok 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia) – na komerčné účely prevádzkovateľa – prezentácia poskytovaných a nových služieb

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mail, pracovná pozícia, telefónne číslo

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti výhradne na účely obsluhy

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu 5 rokov

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločnosti Profiučtáreň a iných jednotlivcov, ktorí majú záujem o zasielanie našich materiálov (newslettrov, pozvánok, informačných a iných marketingových materiálov)

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia


Uchádzači o zamestnanie

Účel: uchovávanie záznamov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie prevádzkovateľa

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: údaje uvedené v životopise a iných sprievodných dokumentoch

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti Profiučtáreň výhradne na účely údržby

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu 2 rokov

Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie


Informácie o obchodných klientoch

Účel: plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z legislatívy upravujúcej ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu

Právny základ: plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia), najmä zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaní terorizmu v znení neskorších predpisov

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, príp. dátum narodenia, priezvisko, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, štátna príslušnosť, príp. ďalšie osobné údaje vyžadované v zmysle osobitného právneho predpisu uvedeného vyššie

Prijímatelia: riaditeľstvo finančnej správy, orgány činné v trestnom konaní, dodávatelia IT služieb, administratívne služby v priestoroch prevádzkovateľa

Prenos do tretej krajiny: N/A

Doba uloženia: počas zmluvného vzťah a 5 rokov po jeho ukončení

Dotknuté osoby: štatutárne orgány, prokuristi, kontaktné osoby a konečný užívatelia výhod klientov prevádzkovateľa


Ako sprostredkovateľ bude osobné údaje spracovávať v oblastiach poskytovaných služieb na základe zmluvy alebo akéhokoľvek iného právneho dokumentu:

Personalistika a mzdy

Účel zbierania osobných údajov: poskytovanie služieb na splnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobnými pracovno-právnymi vzťahmi

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia) na základe lokálnej legislatívy a plnenie zmluvy (článok 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi predpismi

Prijímatelia: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, spoločnosti doplnkového dôchodkového poistenia, inšpektorát práce, úrady práce, súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdny úradník, poskytovatelia mzdového softvéru, dodávatelia IT služieb a poskytovatelia administratívnych služieb v priestoroch spoločnosti Profiučtáreň výhradne na účely obsluhy

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 11 rokov po jeho skončení

Dotknuté osoby: zamestnanci prevádzkovateľa, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby , bývalí zamestnanci

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia

Účtovné služby

Účel zbierania osobných údajov: vedenie účtovníctva prevádzkovateľa v súlade s lokálnou legislatívou

Právny základ: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia) na základe lokálnej legislatívy

Rozsah osobných údajov: osobné údaje, ktoré sa vyžadujú v súlade s osobitnými právnymi predpismi

Prijímatelia: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, poskytovatelia účtovného softvéru, dodávatelia IT služieb, poskytovatelia administratívnych služieb v priestoroch spoločnosti Profiučtáreň výhradne na účely údržby

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 11 rokov po jeho skončení

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutárne orgány a spoločníci prevádzkovateľa

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, použitie, zverejnenie prenosom, rozširovanie alebo poskytovanie inými spôsobmi, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má podľa príslušných ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

A) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

účely spracúvania;
kategórie dotknutých osobných údajov;
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

B) právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C) právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa článku 17:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
D) právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

E) právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

F) právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

G) v odôvodnenom prípade právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,