Inštitút Minimálnej Dane sa Znovu Zavádza do §46b od 1.1.2024

Inštitút Minimálnej Dane sa Znovu Zavádza do §46b od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 vstúpi do platnosti novelizácia zákona, ktorá znovu zavádza tzv. inštitút minimálnej dane do §46b, čo je obdoba daňovej licencie. Tento krok predstavuje významnú zmenu v slovenskej daňovej legislatíve a bude mať dopad na mnohé podnikateľské subjekty.

Čo je inštitút minimálnej dane?

Inštitút minimálnej dane je mechanizmus, ktorým sa zabezpečuje, že každý daňovník zaplatí aspoň minimálnu sumu dane, bez ohľadu na jeho skutočný daňový základ. Ide o reakciu na situácie, kedy niektoré spoločnosti dosahujú nízky alebo nulový daňový základ, a tým aj nízku alebo žiadnu daňovú povinnosť.


Hlavné body zavedenia minimálnej dane do §46b:

1. Výška minimálnej dane:

 • Ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy): 
  • neprevyšujúce sumu 50 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 340 eur,  
  • prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúcu sumu 250 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 960 eur,
  • prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúcu sumu 500 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 1 920 eur,
  • prevyšujúce sumu 500 000 eur, platí minimálnu daň vo výške 3 840 eur.

2. Dotknuté subjekty:

 • Týkať sa bude všetkých právnických osôb, ktoré podliehajú dani z príjmu právnických osôb. Výnimky môžu byť stanovené pre niektoré špeciálne kategórie daňovníkov, ako napríklad neziskové organizácie alebo verejnoprospešné subjekty a tiež novovzniknutý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát a daňovníci v konkurze alebo likvidácii
 • Minimálna daň sa znižuje na polovicu, ak daňovník zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím, pričom priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím je najmenej 20 % z celkového počtu zamestnancov.

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi započítať kladný rozdiel medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42 zákona o dani z príjmov) najviac v 3 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola táto minimálna daň zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu minimálnej dane.