Môže si konateľ fakturovať svojej s.r.o. zo živnosti služby?

Môže si konateľ fakturovať svojej s.r.o. zo živnosti služby?


V podnikateľskom prostredí je bežné, že jednotlivci majú viacero zdrojov príjmov a fungujú v rôznych podnikateľských formách. Jednou z často diskutovaných otázok je, či môže konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) fakturovať tejto spoločnosti za služby, ktoré poskytuje prostredníctvom svojej živnosti. Predtým, ako sa na túto otázku odpovie, je dôležité pochopiť niektoré základné rozdiely medzi právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi, ako aj daňové a právne dopady takéhoto postupu.

Rozdiel medzi s.r.o. a živnostníkom

Prvým krokom je pochopiť rozdiel medzi s.r.o. a fyzickou osobou - podnikateľom (živnostníkom). Spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. To znamená, že majetok spoločnosti je oddelený od majetku jej konateľov alebo vlastníkov. Naopak, živnostník je fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na vlastnú zodpovednosť a majetok, a príjmy z podnikania sú priamo jeho príjmom.

Prečo by konateľ fakturoval svojej s.r.o.?

Existujú rôzne dôvody, prečo by konateľ mohol chcieť fakturovať svojej vlastnej s.r.o. za služby. Jedným z dôvodov môže byť snaha o oddelenie rôznych druhov podnikateľských činností, čo môže byť užitočné z marketingového hľadiska. Napríklad, ak je konateľ tesár a zároveň prevádzkuje nahrávacie štúdio prostredníctvom s.r.o., môže to byť pre zákazníkov mätúce. Fakturovaním služieb tesárstva zo živnosti s.r.o. by sa tieto činnosti jasne oddelili.

Daňové dopady

Z daňového hľadiska je dôležité, aby konateľ správne zaúčtoval a zdanil príjmy zo živnosti a príjmy zo s.r.o. Každý subjekt je totiž zodpovedný za vlastné daňové povinnosti.


Živnostník: Fyzická osoba - podnikateľ musí podávať daňové priznanie z príjmov fyzických osôb a platiť daň z príjmov zo svojej živnosti. Vo väčšine prípadov tiež platí odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

s.r.o.: Spoločnosť s ručením obmedzeným podáva daňové priznanie právnických osôb a platí daň z príjmu právnických osôb. Pri vyplácaní odmien konateľom alebo zamestnancom sa s.r.o. zaoberá mzdovou agendou a odvádza príslušné dane a odvody.

Právne a regulačné dopady

Je veľmi dôležité, aby takéto faktúry neboli vnímané ako pokus o daňový únik alebo obchádzanie daňových povinností. Daňové úrady, ako Slovenská finančná správa, sú veľmi citlivé na pokusy o tzv. “skryté zamestnanie”, kde sa jednotlivci snažia využiť daňové výhody podnikania namiesto zamestnania.

Slovenský právny rámec obsahuje pravidlá, ktoré sa týkajú transferového oceňovania medzi prepojenými osobami. Ak konateľ fakturuje svojej vlastnej s.r.o. za služby, mali by byť tieto transakcie realizované za trhové ceny. To znamená, že cena za poskytnuté služby by mala byť taká, ako keby sa jednalo o nezávislé osoby. Pre správnosť tejto ceny je dôležité mať dôkazy a dokumentáciu, ktoré podporujú trhovú hodnotu poskytnutých služieb.

Záver

Áno, konateľ môže fakturovať svojej vlastnej s.r.o. za služby poskytované prostredníctvom jeho živnosti, avšak musí sa to robiť správne a transparentne. Je dôležité oddeliť činnosti a príjmy živnostníka a s.r.o., a splniť všetky daňové a právne povinnosti. Najlepšie je konzultovať takéto kroky s kvalifikovaným daňovým poradcom alebo účtovníkom, aby sa predišlo potenciálnym komplikáciám a sankciám zo strany daňových úradov.

Tento článok poskytuje základný prehľad o problematike fakturovania služieb medzi živnostníkom a jeho s.r.o. a zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania daňových a právnych predpisov.