Nedaňové náklady právnických osôb: Prehľad pre rok 2024

Nedaňové náklady právnických osôb: Prehľad pre rok 2024

V súčasnom podnikateľskom prostredí je pre právnické osoby nevyhnutné správne zaobchádzať s nákladmi, ktoré nie sú uznané na daňové účely. Tieto nedaňové náklady môžu mať výrazný dopad na finančné výsledky spoločnosti a musia byť správne identifikované a sledované. V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie aspekty nedaňových nákladov právnických osôb podľa platnej legislatívy na Slovensku pre rok 2024.

Čo sú nedaňové náklady?

Nedaňové náklady sú výdavky, ktoré nie sú uznané na účely výpočtu základu dane z príjmov právnických osôb. To znamená, že tieto náklady nemôžu byť odpočítané od príjmov spoločnosti pri určovaní jej daňovej povinnosti. Identifikácia týchto nákladov je kľúčová pre správne spracovanie účtovníctva a daňového priznania.

Príklady nedaňových nákladov


Náklady na reprezentáciu a marketing:

Výdavky vynaložené na pohostenie, darčeky či iné reprezentačné účely. Tieto náklady sú považované za nedaňové, pretože nejde o priame náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.


Jazdy súkromnými vozidlami:

Výdavky na súkromné jazdy zamestnancov alebo konateľov nie sú uznané ako daňovo uznateľné.


Pokuty a penále:

Výdavky spojené s pokutami a penálemi udelenými štátnymi orgánmi alebo inými subjektmi, ktoré nie sú uznané ako daňové náklady.


Rezervy a opravné položky:

Niektoré rezervy a opravné položky nemusia byť uznané na daňové účely, závisí to od konkrétnych podmienok a účelu, na ktorý boli vytvorené.


Výdavky na dobročinnosť a charitu:

Aj keď tieto výdavky môžu byť spoločensky zodpovedné a prínosné, z pohľadu dane z príjmov právnických osôb nie sú uznané ako daňovo uznateľné náklady. Výnimkou naďalej zostáva limit nákladov na charitatívnu reklamu do 30 000 EUR.


Zmeny v legislatíve pre rok 2024

Od 1. januára 2024 dochádza k viacerým zmenám v legislatíve, ktoré ovplyvňujú nedaňové náklady. Tieto zmeny sú navrhnuté s cieľom zvýšiť transparentnosť, efektívnosť a spravodlivosť daňového systému. Pozrime sa podrobnejšie na hlavné zmeny:
Zníženie prahov pre uznateľnosť nákladov
Jednou z významných zmien je zavedenie nových limitov a prahových hodnôt pre uznateľnosť určitých typov nákladov. To znamená, že niektoré náklady, ktoré boli v minulosti uznané ako daňovo uznateľné, môžu byť teraz považované za nedaňové.


Náklady na reprezentáciu: Limity pre uznateľnosť nákladov na reprezentáciu boli sprísnené, čo znamená, že iba náklady priamo preukázateľné a nevyhnutné na obchodné účely budú uznané. Napríklad, výdavky na luxusné pohostenie alebo darčeky budú väčšinou klasifikované ako nedaňové.


Cestovné náklady: Pre jazdy súkromnými vozidlami zamestnancov alebo konateľov boli zavedené prísnejšie kritériá na preukazovanie, že tieto jazdy sú nevyhnutné pre podnikateľské účely. Ak takéto jazdy nebudú dostatočne zdokumentované, budú považované za nedaňové náklady.


Zvýšenie transparentnosti

Nová legislatíva kladie väčší dôraz na transparentnosť a preukázateľnosť nákladov. Právnické osoby budú musieť detailnejšie zdokumentovať a preukázať oprávnenosť svojich nákladov. Toto zahŕňa aj nedaňové náklady, ktoré budú musieť byť presne identifikované a odôvodnené v účtovníctve.


Dokumentácia a evidencia: Spoločnosti budú musieť viesť podrobnejšiu dokumentáciu o svojich nákladoch a zabezpečiť, aby všetky výdavky boli riadne zdokumentované, vrátane dôvodov, prečo sú považované za daňovo uznateľné alebo nedaňové.


Audity a kontroly: Zvýši sa počet a hĺbka daňových kontrol zameraných na správnosť a transparentnosť účtovníctva. Právnické osoby by mali byť pripravené na audity a byť schopné preukázať oprávnenosť každého výdavku.


Zmeny v oblasti rezerv a opravných položiek

Legislatíva pre rok 2024 prináša aj úpravy v oblasti rezerv a opravných položiek.


Rezervy: Niektoré rezervy, ktoré boli v minulosti uznané na daňové účely, môžu teraz podliehať prísnejším kritériám. Napríklad, tvorba rezerv na budúce nešpecifikované záväzky môže byť obmedzená.


Opravné položky: Opravné položky na majetok a pohľadávky budú musieť byť tvorené na základe presných a preukázateľných kritérií. Ak nebude možné preukázať oprávnenosť tvorby takejto položky, nebude uznaná na daňové účely.


Záver

Správne zaobchádzanie s nedaňovými nákladmi je nevyhnutné pre každú právnickú osobu, ktorá chce mať svoje financie v poriadku a minimalizovať riziko daňových sporov. Rok 2024 prináša nové výzvy a zmeny v legislatíve, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť a precíznosť pri spracovaní účtovníctva.
Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné informácie a inšpiráciu na efektívne riadenie vašich nákladov. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.