Porovnanie S.R.O. vs ŽIVNOSŤ

Porovnanie podnikania cez s.r.o. a živnosť

 

V súčasnej dobe majú podnikatelia na Slovensku dve hlavné možnosti, ako si založiť podnikanie – cez spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo ako živnostníci. Každá z týchto foriem podnikania má svoje výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť pri výbere najvhodnejšieho spôsobu podnikania. V tomto článku sa zameriame na kľúčové rozdiely medzi týmito dvoma formami podnikania.

Právna forma

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá je oddelená od svojich vlastníkov. To znamená, že spoločnosť má samostatnú právnu subjektivitu a ručí za svoje záväzky len do výšky svojho základného imania. Minimálna výška základného imania je 5 000 EUR.

Živnosť

Živnosť je forma podnikania fyzickej osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.

Založenie a administratíva

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Založenie s.r.o. je administratívne a finančne náročnejšie. Vyžaduje sa vypracovanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, registrácia v Obchodnom registri a zápis do živnostenského registra. Administratíva je náročnejšia aj počas existencie spoločnosti, keďže je potrebné viesť podvojné účtovníctvo a podávať ročné účtovné závierky.

Živnosť

Založenie živnosti je jednoduchšie a rýchlejšie. Stačí podať žiadosť na príslušnom živnostenskom úrade a zaplatiť poplatok. Administratíva spojená s živnosťou je menej náročná; živnostník môže viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.

Daňové a odvodové zaťaženie

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

S.r.o. je povinná platiť daň z príjmov právnických osôb, ktorá je v súčasnosti 15% alebo 21 %. Výplata zisku je navyše zdanená zrážkovou daňou vo výške 7 % zo zisku do roku 2023 alebo 10% zo zisku od roku 2024. Odvody do sociálneho a zdravotného poistenia sú povinné pre konateľov, ktorí majú pracovnoprávny vzťah so spoločnosťou.

Živnosť

Živnostník platí daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je progresívna (15%, 19 % alebo 25 % v závislosti od výšky príjmu). Okrem toho musí platiť odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré sa vypočítavajú z jeho základu dane.

Zodpovednosť a riziko

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Členovia s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. To znamená, že ich osobný majetok nie je ohrozený v prípade finančných problémov spoločnosti.

Živnosť

Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, čo predstavuje vyššie riziko v prípade finančných problémov alebo insolvencie.

Flexibilita a rast

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

S.r.o. poskytuje väčšiu flexibilitu a možnosti rastu. Môže prijímať nových spoločníkov, zvyšovať základné imanie a expandovať na nové trhy. Je tiež lepšie vnímaná zahraničnými partnermi a investormi.

Živnosť

Živnosť je vhodnejšia pre menšie podnikateľské aktivity a individuálnych podnikateľov. Rast je obmedzenejší, keďže živnostník môže mať problémy so získavaním väčších zákaziek a financovania.

Záver

 

Výber medzi s.r.o. a živnosťou závisí od konkrétnych potrieb a cieľov podnikateľa. Pre tých, ktorí plánujú rýchlejší rast a chcú minimalizovať osobné riziko, je s.r.o. vhodnejšia voľba. Na druhej strane, živnosť môže byť ideálna pre menšie podnikanie s nižšími počiatočnými nákladmi a jednoduchšou administratívou. Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť všetky faktory a prípadne konzultovať s odborníkmi.